Stichting IJsselcombinatie


Hengelsportverenigingen
uit

Dieren, Doesburg, Giesbeek en Velp


Opgericht 25 november 2011


Op vrijdag 25 november 2011 zijn de Statuten na het zetten van de benodigde handtekeningen bij de notaris officieel van kracht geworden en is de voorbereidende fase zoals hieronder vermeld afgerond.Wat vooraf ging aan de oprichting van de Stichting IJsselcombinatie.

Na een tweetal oriënterende bijeenkomsten hebben op 13 mei 2009 bovengenoemde verenigingen gelegen aan de IJssel en lid van hengelsportfederatie Midden Nederland unaniem besloten een samenwerkingsverband aan te gaan.
De regelgeving binnen de sportvisserij vraagt tegenwoordig om een sterke organisatie met veel specifieke kennis.
De nieuwe organisatie moet de belangen van de sportvisserij op een adequate wijze behartigen en gezamenlijke belangen als één organisatie aanpakken.
Hoe ver dit samenwerkingsverband gaat zal de toekomst uitwijzen. Misschien komt er zelfs nog wel een aanvulling met nog een of twee verenigingen.
 
Mogelijke punten van samenwerking:
  • Contacten met overheidsinstellingen
  • Jeugdbeleid
  • Reacties op voorstellen en/of besluiten van h.f .Midden Nederland of Sportvisserij Nederland
  • Visrechten op "eigen" viswateren voor leden van de aangesloten verengingen vrijgeven
  • Fusies van verenigingen door welke reden dan ook
  • Samenvoeging van taken binnen de verenigingen
  • Organisatie gezamenlijke wedstrijden
  • Vereenvoudiging van vergunningsvoorwaarden  

In 2009 en 2010
In deze jaren zijn de standpunten bepaald ten einde te komen tot een volwaardige Stichtingsvorm en zijn zaken / beleidspunten vastgelegd waar wij ons in eerste instantie op richten.
De Lijsten van Viswateren zijn voor het jaar 2011 al zo veel mogelijk uniform wat betreft de lay-out en de bepalingen.

Januari 2011
De voorbereiding tot het vormen van een Stichting met bijhorende statuten is in gang gezet.

Juli 2011
De bovengenoemde verenigingen hebben inmiddels in concept de Statuten samengesteld en op niet al te lange termijn zal de Stichting IJsselcombinatie bij de notaris worden vastgelegd.