Wedstrijdreglement senioren

Bij een wedstrijd hoort een reglement, hierdoor weten de deelnemers wat wel mag en niet mag.

Klik hier om het reglement te downloaden of lees de volledige tekst hieronder.


Wedstrijdreglement E.V.H.V. De Winde

 1
De visplaatsen worden door loting aangewezen. Dit m.u.v. roofviswedstrijden.
 2De duur van de wedstrijd wordt aangegeven op het wedstrijdrooster.
 3Het begin en einde van wedstrijden wordt door een hoornsignaal aangegeven.
 4Voor het beginsignaal mag er niet worden gevoerd.
Peilen is wel toegestaan.
Voor stilstaand water mag maximaal 1,0 kg nat gebruiksklaar voer worden gebruikt en is het niet toegestaan om 5 minuten na aanvang van de wedstrijd nog zwaar te voeren.
 5Het is verboden om muggenlarven of gekleurde maden te gebruiken. Imitaties zijn wel toegestaan.
6
Er mag in stilstaand water tijdens witviswedstrijden alleen worden gevist met de vaste hengel. Staat er geen maximale hengellengte vermeld in het wedstrijdrooster, dan is dit 11,5 meter.
Voor dames en 55+ is dit 10 meter en voor de jeugd 8 meter.
 7Er wordt bij witviswedstrijden indien niet anders vermeld gevist op gewicht.
De gevangen vissen moeten tijdelijk bewaard worden in een leefnet van een knooploos zacht materiaal met een doorsnede van minimaal 40 cm en een lengte van 2,5 meter of meer.
Bij roofviswedstrijden telt de totale lengte aan gevangen vissen. Zie ook punt 13.
8
Bij witviswedstrijden tellen snoek en snoekbaars niet mee. Paling en meerval mogen niet in een leefnet bewaard worden en tellen dus ook niet mee.
9De visser dient aanwezig te zijn bij degene die komt meten of wegen.
 10
U moet in het bezit zijn van een geldige Vispas van De Winde samen met de Lijsten van Viswateren van De Winde, federatie Midden Nederland en Sportvisserij Nederland, of een geldige Vispas van De Winde met bijbehorende app op de telefoon. 
11De Winde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade.
 12U dient zich te houden aan alle wettelijke bepalingen.
 13
Bij roofviswedstrijden tellen mee: snoek, snoekbaars, baars, winde, roofblei. meerval en paling. Deze vissen dienen minimaal aan de wettelijke maat te voldoen, waarbij voor roofblei is bepaald dat hiervoor een maat geldt van 40 cm en voor de meerval 45 cm. 
De wettelijke maten zijn: snoek 45 cm, snoekbaars 42 cm en baars 22 cm. Een winde heeft geen minimummaat.
 14Tijdens roofviswedstrijden mag uitsluitend met dode aasvissen of kunstaas worden gevist.
Het is niet toegestaan om levende aasvissen aan de waterkant bij zich te hebben.
 15Tijdens het eindsignaal van de wedstrijd dient de vis aangeslagen te zijn om mee te tellen in de einduitslag.
 16Het is gedurende de wedstrijd niet toegestaan alcoholische dranken te gebruiken.
 17
Bij overtreding van een van de bovenstaande regels volgt uitsluiting van deelname aan de wedstrijd en volgt geen restitutie van het inschrijfgeld.
18 
De prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald, is dit niet mogelijk dan moet dit vooraf aan de wedstrijdcommissie worden medegedeeld.
19 
Bij een gelijk aantal punten telt het totale vangstgewicht over de wedstrijden die meedoen in de puntentelling.
 20
Vist men bij een koppelwedstrijd waarbij de koppels door loting worden samengesteld alleen, omdat er een oneven aantal deelnemers zijn, dan wordt het eindgewicht 1,5 maal het vangstgewicht.
 21
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.