Beschermde vissen

In de Flora en Faunawet is een aantal vissoorten opgenomen waarop u niet mag vissen. Mocht u toch een van deze vissen vangen, dan moet u deze vis onmiddellijk terug te zetten in water waar deze vis gevangen is.

Het betreft voor onze binnenwateren in elk geval de:
Gestippelde alver, beekprik, bermpje, bittervoorn, houting, grote modderkruiper, kleine modderkruiper, rivierdonderpad, rivierprik en steur. 

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of een visrechthebbende op een water, kan en mag gedurende een deel of het gehele jaar, de visserij op een bepaald water verbieden.

Zie hiervoor onder andere de Gezamenlijke Lijst van Viswateren die u bij de (Jeugd)Vispas ontvangen hebt.
U vindt deze onder het menu item Vergunningen bij de bepalingen van de diverse soorten vergunningen.